三字經 | 弟子規 | 千字文 | 百家姓

zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng 
趙 錢 孫 李周 吳 鄭 王
féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng 
馮 陳 褚 衛蔣 沈 韓 楊
zhū qín yoú xǔ hé Lǚ shī zhāng 
朱 秦 尤 許何 呂 施 張
kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng 
孔 曹 嚴 華金 魏 陶 姜
qī xiè zōu yù bǎi shuǐ dòu zhāng 
戚 謝 鄒 喻柏 水 竇 章
yún sū pān gě xī fàn péng Láng 
云 蘇 潘 葛奚 范 彭 郎
Lǔ wéi chāng mǎ miáo fèng huā fāng 
魯 韋 昌 馬苗 鳳 花 方
yú Rén yuán Liǔ fēng bào shǐ táng 
俞 任 袁 柳酆 鮑 史 唐
fèi Lián cén xuē Léi hè ní tāng 
費 廉 岑 薛雷 賀 倪 湯
téng yīn Luó bì hǎo wū ān cháng 
滕 殷 羅 畢郝 鄔 安 常
yuè yú shí fù pí biàn qí kāng 
樂 于 時 傅皮 卞 齊 康
wǔ yú yuán bǔ gù mèng píng huáng 
伍 余 元 卜顧 孟 平 黃
hé mù xiāo yǐn yáo shào zhàn wāng 
和 穆 蕭 尹姚 邵 湛 汪
qí máo yǔ dí mǐ bèi míng zāng 
祁 毛 禹 狄米 貝 明 臧
jì fú chéng dài tán sòng máo páng 
計 伏 成 戴談 宋 茅 龐
xióng jǐ shū qū xiàng zhù dǒng Liáng 
熊 紀 舒 屈項 祝 董 梁
dù Ruǎn Lán mǐn xí jì má qiáng 
杜 阮 藍 閔席 季 麻 強
jiǎ Lù Lóu wēi jiāng tóng yán guō 
賈 路 婁 危江 童 顏 郭
méi shèng Lín diāo zhōng xú qiū Luò 
梅 盛 林 刁鐘 徐 邱 駱
gāo xià cài tián fán hú Líng huò 
高 夏 蔡 田樊 胡 凌 霍
yú wàn zhī kē zǎn guǎn Lú mò 
虞 萬 支 柯昝 管 盧 莫
jīng fáng qiú miào gān xiè yīng zōng 
經 房 裘 繆干 解 應 宗
dīng xuān bēn dèng yù shàn háng hóng 
丁 宣 賁 鄧郁 單 杭 洪
bāo zhū zuǒ shí cuī jí niǔ gōng 
包 諸 左 石崔 吉 鈕 龔
chéng jī xíng huá péi Lù Róng wēng 
程 嵇 邢 滑裴 陸 榮 翁
xún yáng yú huì zhēn qū jiā fēng 
荀 羊 於 惠甄 曲 家 封
Ruì yì chǔ jìn jí bǐng mí sōng 
芮 羿 儲 靳汲 邴 糜 松
jǐng duàn fù wū wū jiāo bā gōng 
井 段 富 巫烏 焦 巴 弓
mù kuí shān gǔ chē hóu fú péng 
牧 隗 山 谷車 侯 宓 蓬
quán xī bān yǎng qiū zhòng yī gōng 
全 郗 班 仰秋 仲 伊 宮
nìng qiú Luán bào gān tǒu Lì Róng 
寧 仇 欒 暴甘 鈄 厲 戎
zǔ wǔ fú Liú jǐng zhān shù Lóng 
祖 武 符 劉景 詹 束 龍
yè xìng sī sháo gào Lí jì bó 
葉 幸 司 韶郜 黎 薊 薄
yìn sù bái huái pú tái cóng è 
印 宿 白 懷蒲 邰 從 鄂
suǒ xián jí Lài zhuó Lìn tù méng 
索 咸 籍 賴卓 藺 屠 蒙
chí qiáo yīn yù xū nài cāng shuāng 
池 喬 陰 鬱胥 能 蒼 雙
wén shēn dǎng zhái tán gòng Láo páng 
聞 莘 黨 翟譚 貢 勞 逄
jī shēn fú dǔ Rǎn zǎi Lì yōng 
姬 申 扶 堵冉 宰 酈 雍
xì qú sāng guì pú niú shòu tōng 
卻 璩 桑 桂濮 牛 壽 通
biān hù yān jì jiá pǔ shàng nóng 
邊 扈 燕 冀郟 浦 尚 農
wēn bié zhuāng yàn chái qú yán chōng 
溫 別 莊 晏柴 瞿 閻 充
mù Lián Rú xí huàn ài yú Róng 
慕 連 茹 習宦 艾 魚 容
xiàng gǔ yì shèn gē Liào yǔ zhōng 
向 古 易 慎戈 廖 庾 終
jì jū héng bù dū gěng mǎn hóng 
暨 居 衡 步都 耿 滿 弘
kuāng guó wén kòu guǎng Lù quē dōng 
匡 邦 文 寇廣 祿 闕 東
ōu shū wò Lì yù yuè kuí Lóng 
歐 殳 沃 利蔚 越 夔 隆
shī gǒng shè niè cháo gōu áo Róng 
師 鞏 厙 聶晁 勾 敖 融
Lěng zī xīn kàn nā jiǎn Ráo kōng 
冷 訾 辛 闞那 簡 饒 空
zēng wú shā niè yǎng jū xū féng 
曾 毋 沙 乜養 鞠 須 豐
cháo guān kuǎi xiāng zhā hòu jīng hóng 
巢 關 蒯 相查 后 荊 紅
yóu zhú quán Lù gě yì huán gōng 
游 竺 權 逯蓋 益 桓 公
mò qí sī mǎ shàng guān ōu yáng 
萬 俟 司 馬上 官 歐 陽
xià hóu zhū gě wén rén dōng fāng 
夏 侯 諸 葛聞 人 東 方
hè lián huáng fǔ yù chí gōng yáng 
赫 連 皇 甫尉 遲 公 羊
tán tái gōng yě zōng zhèng pú yáng 
澹 臺 公 冶宗 政 濮 陽
chún yú chán yú tài shū shēn tú 
淳 于 單 于太 叔 申 屠
gōng sūn zhòng sūn xuān yuán Líng hú 
公 孫 仲 孫軒 轅 令 狐
zhōng lí yǔ wén zhǎng sūn mù róng 
鐘 離 宇 文長 孫 慕 容
xiān yú Lǘ qiū sī tú sī kōng 
鮮 于 閭 丘司 徒 司 空
qí guān sī kòu zhǎng dū zǐ jū 
丌 官 司 寇仉 督 子 車
zhuān sūn duān mù wū mǎ gōng xī 
顓 孫 端 木巫 馬 公 西
qī diāo yuè zhèng Rǎng sì gōng liáng
漆 雕 樂 正壤 駟 公 良
tuò bá jiá gǔ zǎi fǔ gǔ liáng 
拓 跋 夾 谷宰 父 谷 梁
jìn chǔ yán fǎ rǔ yān tú qīn 
晉 楚 閆 法汝 鄢 涂 欽
duàn gān bǎi lǐ dōng guō nán mén 
段 干 百 里東 郭 南 門
hū yán guī hǎi yáng shé wēi shēng 
呼 延 歸 海羊 舌 微 生
yuè shuài gōu kòng kuàng hòu yǒu qín 
岳 帥 緱 亢況 郈 有 琴
Liáng qiū zuǒ qiū dōng mén xī mén 
梁 丘 左 丘東 門 西 門
shāng móu shé nài bó shǎng nán gōng 
商 牟 佘 佴伯 賞 南 宮
mò hǎ qiáo dá nián ài yáng tóng 
墨 哈 譙 笪年 愛 陽 佟
dì wǔ yán fú bǎi jiā xìng zhōng 
第 五 言 福百 家 姓 終

百家姓

00:00
00:00